Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Διάχυτο από B-μεγάλα κύτταρα Λέμφωμα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

M20-621

Μια Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Epcoritamab σε Συνδυασμό με το Θεραπευτικό Σχήμα R-CHOP Έναντι του Σχήματος R-CHOP σε Ασθενείς με Νεοδιαγνωσθέν Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-Κύτταρα (DLBCL).

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Scroll to Top