Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Ελκώδη Κολίτιδα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

M16-067

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Επαγωγής για Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Ρισανκιζουμάμπης σε Συμμετέχοντες με Μετρίως έως Σοβαρά Ενεργή Ελκώδη Κολίτιδα

M14-658

Μια Φάσης 3 πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής του upadacitinib με ανοικτής επισήμανσης επαγωγή, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή συντήρηση και μακροχρόνια επέκταση ανοικτής επισήμανσης σε παιδιατρικούς ασθενείς με μέτρια έως βαριά ενεργό ελκώδη κολίτιδα και ανεπαρκή ανταπόκριση, μη ανοχή ή ιατρικές αντενδείξεις σε κορτικοστεροειδή, ανοσοκατασταλτικά ή/και θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M14-533

Φάσης 3 Πολυκεντρική, Μακροχρόνια Επέκταση της Μελέτης για Εκτίμηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας της Ουπαδασιτινίμπης (ABT-494) σε Συμμετέχοντες με Ελκώδη Κολίτιδα

M16-066

Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, 52 Εβδομάδων Μελέτη Συντήρησης και Ανοικτή Επέκταση Μελέτης της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας της Ρισανκιζουμάμπης σε Συμμετέχοντες με Ελκώδη Κολίτιδα

Scroll to Top