Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Μυελοϊνωση

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

M20-178

Τυχαιοποιημένη, Ανοικτή Μελέτη Φάσης 3, η οποία Αξιολογεί την Αποτελεσματικότητα και την Ασφάλεια του Navitoclax σε Συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη Έναντι της Καλύτερης Διαθέσιμης Θεραπείας σε Συμμετέχοντες με Υποτροπιάζουσα/Ανθεκτική Μυελοΐνωση (TRANSFORM-2)

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Μ16-191

Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Δοκιμή Φάσης 3 της Ναβιτοκλάξης σε Συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη Έναντι της Μονοθεραπείας με Ρουξολιτινίμπη σε Ασθενείς με Μυελοΐνωση (TRANSFORM-1)

Scroll to Top