Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

M19-063

Μία Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας της Βενετοκλάξης σε Συνδυασμό με Αζασιτιδίνη μετά από Αλλογενή Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων σε Ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) (VIALE-T)

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M19-708

Πολυκεντρική, Φάσης3 Μελέτη του Venetoclax και της Αζακιτιδίνης Από του Στόματος Έναντι της Αζακιτιδίνης Από του Στόματος ως Θεραπεία Συντήρησης σε Ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία στην Πρώτη Ύφεση Μετά από Συμβατική Χημειοθεραπεία (VIALE-M)

M16-043

Μια Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Φάσης 3 του Venetoclax Συγχορηγούμενο με Χαμηλή Δόση Κυταραβίνη Έναντι Χαμηλής Δόσης Κυταραβίνη σε Ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία που Δεν Έχουν Λάβει στο Παρελθόν Προηγούμενη Θεραπεία, οι Οποίοι Δεν Είναι Κατάλληλοι για Εντατική Χημειοθεραπεία

Scroll to Top