Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενεργές δοκιμές για αυτή την ένδειξη.

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M14-465

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης του Upadacitinib (ΑΒΤ-494) με το Εικονικό Φάρμακο και με Αδαλιμουμάμπη σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα οι Οποίοι βρίσκονται υπό Σταθερή Βασική Θεραπεία με Μεθοτρεξάτη (MTX) και Έχουν Ανεπαρκή Ανταπόκριση στην MTX (MTX-IR)

M15-555

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης της Μονοθεραπείας με Upadacitinib (ABT-494) με τη Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Με Ανεπαρκή Ανταπόκριση στην MTX

M15-925

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Δραστικό Μέσο, Διπλά-Τυφλή Μελέτη Σύγκρισης της Ουπαδασιτίμπης  (ΑΒΤ-494) με την Αβατασέπτη σε Συμμετέχοντες με Μέτρια έως Σοβαρή Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα με Ανεπαρκή Ανταπόκριση ή Δυσανεξία σε Βιολογικά DMARD (bDMARD) υπό Σταθερή Δόση Συμβατικών Συνθετικών Τροποποιητικών της Νόσου Αντιρρευματικών Φαρμάκων (csDMARD)

M20-466

Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για την Εκτίμηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του ABBV-154 σε Συμμετέχοντες με Μετρίως έως Σοβαρά Ενεργή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα με Ανεπαρκή Ανταπόκριση σε Βιολογικά ή/και Στοχευμένα Συνθετικά Τροποποιητικά της Νόσου Αντιρευματικά Φάρμακα (b/tsDMARD)

M23-700

Μια Φάσης 3β/4 Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, με Χρήση Διπλού Εικονικού Φαρμάκου, Ελεγχόμενη με Δραστικό Συγκριτικό Παράγοντα Δοκιμή που Συγκρίνει την Αποτελεσματικότητα και την Ασφάλεια της Ουπαδασιτινίμπης Έναντι της Αδαλιμουμάμπης σε Ασθενείς με Μέτρια έως Σοβαρή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα που Λαμβάνουν Σταθερή Θεραπεία Υποβάθρου με Μεθοτρεξάτη και Είχαν Εμφανίσει Ανεπαρκή Ανταπόκριση ή Δυσανεξία σε Έναν και Μόνο Αναστολέα TNF (SELECT- SWITCH)

Scroll to Top