Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Ψωριασική Αρθρίτιδα

Ενεργή - Δυνατότητα Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενεργές δοκιμές για αυτή την ένδειξη.

Ενεργή – Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

M15-572

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει την Ουπαδασιτινίμπη (ABT-494) με Εικονικό Φάρμακο και με Αδαλιμουμάμπη σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα οι οποίοι Έχουν Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης σε Τουλάχιστον Ένα Μη Βιολογικό Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (DMARD) – SELECT – PsA 1

M15-554

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει το ABT-494 με Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα οι οποίοι Έχουν Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης σε Τουλάχιστον Ένα Βιολογικό Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (bDMARD) – SELECT –PsA 2

M16-011

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει τη Ρισανκιζουμάμπη με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα (PsA) με Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης ή Δυσανεξίας σε Θεραπεία με Τουλάχιστον Ένα Τροποποιητικό της Νόσου Αντιρρευματικό Φάρμακο (DMARD) (KEEEPsAKE 1)

M15-998

Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη η οποία Συγκρίνει τη Ρισανκιζουμάμπη με το Εικονικό Φάρμακο σε Συμμετέχοντες με Ενεργή Ψωριασική Αρθρίτιδα Συμπεριλαμβανομένων Εκείνων Με Ιστορικό Ανεπαρκούς Ανταπόκρισης ή Δυσανεξίας σε Βιολογική Θεραπεία (ες) (KEEEPsAKE 2)

Scroll to Top