Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Χωρίς Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M16-043

EudraCT

2016-003900-30

Φάση

3

Ένδειξη: 

M16-043

Μια Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Φάσης 3 του Venetoclax Συγχορηγούμενο με Χαμηλή Δόση Κυταραβίνη Έναντι Χαμηλής Δόσης Κυταραβίνη σε Ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία που Δεν Έχουν Λάβει στο Παρελθόν Προηγούμενη Θεραπεία, οι Οποίοι Δεν Είναι Κατάλληλοι για Εντατική Χημειοθεραπεία

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Scroll to Top