Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Με Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M19-063

EudraCT

2019-002621-30

Φάση

3

Ένδειξη: 

M19-063

Μία Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας της Βενετοκλάξης σε Συνδυασμό με Αζασιτιδίνη μετά από Αλλογενή Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων σε Ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) (VIALE-T)

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ηλικίας ≥ 18 ετών για το Μέρος 1 και τουλάχιστον 12 ετών για το Μέρος 2. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν διαγνωστεί με ΟΜΛ με βάση τα Κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) (2017) και είτε να προγραμματίζουν να υποβληθούν σε αλλογενή SCT είτε να έχουν υποβληθεί σε αλλογενή SCT εντός των προηγούμενων 30 ημερών. Μπορούν να συμπεριληφθούν όλοι οι τύποι και οι κατηγορίες κατά WHO της ΟΜΛ και οποιασδήποτε αριθμός προηγούμενων γραμμών θεραπείας.

Scroll to Top