Σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Με Δυνατότητα Συμμετοχής

Αριθμός Πρωτοκόλλου

M20-371

EudraCT

2021-002869-18

Φάση

3

Ένδειξη: 

M20-371

Μια Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του ABBV-154 σε Ασθενείς με Μετρίως έως Σοβαρά Ενεργή Νόσο του Crohn (CD):  AIM-CD

Κέντρα Διεξαγωγής της Δοκιμής

No results found.

Σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας

Ο συμμετέχων θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

  • Επιβεβαιωμένη διάγνωση CD για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ένταξη στη μελέτη με βαθμολογία CDAI 220 έως 450
  • Ενδοσκοπικές ενδείξεις βλεννογονικής φλεγμονής, όπως τεκμηριώνεται από SES‑CD ≥ 6 για ειλεοκολική ή κολική νόσο ή SES-CD ≥ 4 για μεμονωμένη ειλεϊκή νόσο
  • Δεν πρέπει να έχει ιστορικό χειρουργικής εκτομής του εντέρου εντός των τελευταίων 3 μηνών πριν από την Έναρξη, ιστορικό ≥ 3 εκτομών του εντέρου ή > 2 ελλείποντα τμήματα από τα ακόλουθα 5 τμήματα: τελικός ειλεός, δεξιό κόλον, εγκάρσιο κόλον, σιγμοειδές και αριστερό κόλον και ορθό
  • Τεκμηριωμένη δυσανεξία ή ανεπαρκή ανταπόκριση σε έναν ή περισσότερους βιολογικούς παράγοντες. Συμμετέχων με προηγούμενη δυσανεξία στην αδαλιμουμάμπη δεν είναι κατάλληλος για ένταξη στη μελέτη
Scroll to Top